Privacyverklaring

SV Veendam Atletiek, gevestigd aan de Woortmanslaan 1 (Clubhuis Baan 7), Sportpark, Wildervank, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De functionaris gegevensbescherming is te bereikten via ledenadministratie@svveendamatletiek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Veendam Atletiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging of vertegenwoordiger van een kind jonger dan 16 jaar, die lid is van onze vereniging. Je hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SV Veendam Atletiek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Veendam Atletiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

SV Veendam Atletiek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Veendam Atletiek) tussen zit. SV Veendam Atletiek gebruikt het volgende computerprogramma:
• Ledenregistratie van de atletiekunie omdat de leden van de atletiekunie aanvullend verzekerd zijn, korting krijgen op themadagen, leden kunnen meedoen aan cursussen/opleidingen en ze kunnen gebruik maken van diensten van de bond zoals meedoen aan de competitie of andere wedstrijden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SV Veendam Atletiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Veendam Atletiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SV Veendam Atletiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Veendam Atletiek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SV Veendam Atletiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@svveendamatletiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SV Veendam Atletiek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Veendam Atletiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ledenadministratie@svveendamatletiek.nl

Contact

SV Veendam Atletiek

Bezoekadres
Woortmanslaan 7
9648 AA Wildervank

Social

SponsorKliks, gratis sponsoren!